Các chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề

24/10/2016

Các chương trình dạy nghề được xây dựng và ban hành có yêu cầu cụ thể đối với người học về kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt được sau khi tốt nghiệp.


add text ...