CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Phạm Hồng Hải

Thạc sĩ

Trưởng phòng

DD: 0989.548.167

Email:honghaicdnpt@gmail.com

2

Nguyễn Thành Công

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

DD: 0989.556.737

Email:nguyenthanhcong1975@gmail.com

3

Nguyễn T Thúy Liễu

Đại học

Phó trưởng phòng

DD: 0988.120.750

Email:

4

Đặng Tường Linh

Đại học

Cán bộ nghiệp vụ

DD: 0985.312.919

Email:

5

Nguyễn T Phương Mai

Đại học

Cán bộ nghiệp vụ

DD:0982.134.983

Email:

6

Nguyễn T Hằng Nga

Đại học

Cán bộ nghiệp vụ

DD:

 Email:

7

Nguyễn Công Toản

Cao học

Cán bộ nghiệp vụ

DD:0985.900.827

Email: