CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ                              

1. Chức năng

 Phòng đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a. Nhiệm vụ thường xuyên

- Duy trì nề nếp, theo dõi, kiểm tra, quản lý chế độ, chất lượng giảng dạy và học tập hàng ngày của giáo viên và học sinh, sinh viên.

- Điều chỉnh tiến độ giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thực tế, những biến động trực tiếp trong quá trình đào tạo.

- Phổ biến, triển khai, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, quyết định của các cấp quản lý về công tác đào tạo đến giáo viên và học sinh, sinh viên. Tập hợp các kiến nghị, nguyện vọng, nhu cầu của giáo viên và học sinh, sinh viên để phản ánh cho hiệu trưởng kịp thời xử lý.

- Quản lý, tổ chức hoạt động có hiệu quả thư viện của nhà trường trong và ngoài giờ làm việc.

b. Nhiệm vụ định kỳ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy cho từng năm học, khoá học. Bao gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo theo từng học kỳ, năm học; thống kê, làm báo cáo định kỳ về công tác đào tạo của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

- Lập kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Phương tiện, thiết bị giảng dạy, thiết bị thực tập, phòng lý thuyết, phòng chuyên môn, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học,...

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng. Phối hợp với phòng quản lý học sinh, sinh viên tổ chức khai giảng, bế giảng các khoá học, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Lập kế hoạch và tổ chức việc nghiên cứu khoa học, xây dựng các chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra đào tạo, quản lý toàn diện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Tổng hợp xếp loại kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

- Lưu trữ các tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh, kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy định của pháp lệnh lưu trữ.

- Tham gia vào thành phần các hội đồng thuộc lĩnh vực đào tạo: Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích, học bổng chính sách. Đề xuất phân công giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, biên chế các lớp học sinh.

- Lập kế hoạch và tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường, hội thi học sinh, sinh viên giỏi tay nghề cấp trường để lựa chọn các cá nhân tham dự hội thi cấp tỉnh, bộ, quốc gia.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Phối hợp với phòng tổ chức- hành chính tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, hợp đồng giáo viên đội ngũ giáo viên.

-Theo dõi, thống kê, tổng hợp, tính toán các chế độ cho giáo viên theo từng năm học: Phụ cấp ưu đãi, trả lương dạy thêm giờ,...

c. Nhiệm vụ chiến lược

- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu sử dụng về cơ cấu ngành nghề của thị trường lao động để tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở rộng ngành nghề đào tạo, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và hình thức đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của người học, đáp ứng nhiệm vụ của ngành theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Căn cứ chiến lược phát triển trường, xây dựng kế hoạch, tham mưu với Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng, tuyển dụng giáo viên, trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo phù hợp với quy mô phát triển của nhà trường theo từng giai đoạn.

d. Nhiệm vụ chiến lược

- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu sử dụng về cơ cấu ngành nghề của thị trường lao động để tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở rộng ngành nghề đào tạo, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và hình thức đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của người học, đáp ứng nhiệm vụ của ngành theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Căn cứ chiến lược phát triển trường, xây dựng kế hoạch, tham mưu với Hiệu trưởng trong công tác bồi dưỡng, tuyển dụng giáo viên, trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo phù hợp với quy mô phát triển của nhà trường theo từng giai đoạn.